Committees

Conference Organizers

Katsumi Ida (NIFS) 
Shigeru Inagaki (RIAM, Kyushu Univ.) 
Tomo-Hiko Watanabe (Nagoya Univ.) 
Jiaqi Dong (SWIP) 

Zhongbing Shi (SWIP) 
Xiang Gao (ASIPP) 
Taik S. Hahm (SNU) 
Si Woo Yoon (NFRI) 
Woo Chang Lee (NFRI) 
Patrick H. Diamond (UCSD)


Local Organizers

Tomo-Hiko Watanabe (Nagoya Univ.) (Chair)
Shinya Maeyama (Nagoya Univ.)
Kenji Nishioka (Nagoya Univ.)
Katsumi Ida (NIFS)
Naoki Tamura (NIFS)
Mikirou Yoshinuma (NIFS)
Tatsuya Kobayashi (NIFS)